Загальна інформація

Ковельський фаховий промислово-економічний коледж структурний підрозділ Луцького національного технічного університету

оголошує прийом на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня

               фаховий молодший бакалавр

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

Акредитація закладу фахової передвищої освіти (спеціальності)  – це процедура визнання на державному рівні статусу закладу фахової передвищої освіти та підтвердження повноваження здійснювати ним підготовку фахівців за освітніми рівнями.

Сертифікати про акредитацію:

 •  Серія УД №03011216 
 • Галузь знань та спеціальність/12 Інформаційні технології  122 Комп’ютерні науки 
 • Строк дії сертифіката до 1 липня 2029р.
 • Серія УД №03007206 
 • Галузь знань та спеціальність/13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
 • Строк дії сертифіката до 1 липня 2028р.
 • Серія УД №03001527 
 • Галузь знань та спеціальність/27 Транспорт 274  Автомобільний транспорт 
 • Строк дії сертифіката до 1 липня 2026р.
 • Серія НД №0393569 
 • Галузь знань та спеціальність/07 Управління та адміністрування   073 Менеджмент 
 • Строк дії сертифіката до 1 липня 2025р.
 • Серія НД №0393703 
 • Галузь знань та спеціальність/07 Управління та адміністрування  071 Облік і оподаткування 
 • Строк дії сертифіката до 1 липня 2025р.
 • Серія НД №0393704 
 • Галузь знань та спеціальність/27 Транспорт 275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт) 
 • Строк дії сертифіката до 1 липня 2021р.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

заяву на ім’я директора;
документ про освіту та додаток до нього;
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (на заочну форму здобуття освіти);
копію паспорта або свідоцтва про народження (для осіб, яким виповнюється 14 років після 01.05.2020 р.);
4 кольорових фотокартки (3×4 см);
документи, що дають право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі;

Усі ксерокопії завіряються за оригіналом закладом фахової передвищої освіти, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

Документи подавати у папці (скорозшивач), у яку вкласти два конверти.

Прийом документів для вступу до КПЕК Луцького НТУ на денну форму здобуття освіти проводиться з 30 червня до 13 липня 2020 року.

Прийом документів для вступу до КПЕК Луцького НТУ на заочну форму здобуття освіти проводиться з 13 липня до 08 серпня 2020 року.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ на денну форму здобуття освіти будуть проходити з 14 липня до 21 липня, на заочну форму здобуття освіти з 04 серпня до 07 серпня 2020 року.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:
денна форма здобуття освіти – до 12:00 23 липня 2020 року 
заочна форма здобуття освіти – до 12:00 10 серпня 2020 року

ЗАРАХУВАННЯ:
– на денну форму здобуття освіти за держзамовленням – до 12:00 27 липня, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів – до 12:00 30 липня;
– на заочну форму здобуття освіти
за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових пільгових державних кредитів – до 12:00 14 серпня.

Коледж готує фахівців освітньо-професійного ступеня фахового  молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти за спеціальностями:

– 071 «Облік і оподаткування»;
– 073 «Менеджмент»;
– 122 «Комп’ютерні науки»;
– 133 «Галузеве машинобудування»;

– 274 «Автомобільний транспорт»;
– 275 «Транспортні технології (за видами)»

за заочною формою здобуття освіти за спеціальностями:

– 071 «Облік і оподаткування»;
– 073 «Менеджмент»;

– 274 «Автомобільний транспорт»;

Абетка вступника

Втупне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування.

Вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника.

Вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2. 

Квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560), вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697).

Конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції.

Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Умов та Правил прийому.

Конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Умов прийому (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання).

Конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до Ковельського промивлово-економічного коледжу Луцького НТУ.

Небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням.

Основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення).

Право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу фахової передвищої освіти за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до Умов прийому.

Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.

Технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

Фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.